خلاصه داستان شکر شکر سخن Sugar Sugar Rune: چکلا میلوره یک دختر خوشحال و خوش بین است ولی دوستش وانیلا میو اینگونه نیست این دو رقیبان سرسختی هستند برای بدست آوردن عنوان ملکه جادوگران شرط ملکه شدن این است که به دنیا انسانها رفته و قبلهای آن را بگیرند هر کس قلب بیشتری بدست آورد برنده است ولی مشکل اینجاست که این دو عاشق یک پسر میشوند و قلب خودشان را از دست می دهند...

Episode ١: Chocolat, Hearts and the Shooting Star ١٤٢ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs
Episode ٢: The Love Battle Between Frog and Mouse ١٣٩ MB ٢٤:١٦japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٣: Unscheduled Newspaper Club Interview ١٣٩ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٤: The Magic Lipstick Hints of Love ١٣٩ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٥: Crazy Nervous Home Visit ١٣٩ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٦: Aim at the Heart! Fencing of Love ١٣٩ MB ٢٤:٢٠japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٧: Chocola lost her Qualifications as the Queen Candidate!? ١٣٩ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٨: The Vacance Date of a Lady ١٣٩ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٩: A Green Heart Present ١٤٠ MB ٢٤:٢٠japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ١٠: Learn from Robin! Love Love Mission ١٣٩ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ١١: More Important than Love!? Friendship Magic ١٣٩ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ١٢: Chocola turns into a Cat!? ١٣٩ MB ٢٤:٢١japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ١٣: A Brilliant Heart! The Queen Candidate Test ١٣٩ MB ٢٤:١٦japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ١٤: The Transfer Student who uses Magic ١٣٩ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ١٥: The Contrary Macaroon Pandemonium!? ١٤٠ MB ٢٤:٢١japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ١٦: Chocolat Becomes an Idol! ١٣٩ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ١٧: Ojii Invasion! Dance of Love Showdown ١٣٩ MB ٢٤:١٦japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ١٨: Super Scary! Halloween Test of Courage!? ١٤٠ MB ٢٤:٢١japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ١٩: Demon User Blanca`s Small Love ١٣٩ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٢٠: Chocola Pinch? Application for Lovely Witch ١٣٩ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٢١: The Magical Tea Cup is Filled with Dreams ١٤٠ MB ٢٤:٢٠japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٢٢: Chocolat and Vanilla: Love Triangle? ١٣٩ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٢٣: Run Run! Friendship Relay ١٣٩ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٢٤: Bye bye, Heart-shaped Hair Accessory ١٤٠ MB ٢٤:٢١japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٢٥: Pierre`s Secret, Secret of the Wallet ١٣٩ MB ?japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٢٦: The Loving Heart of Christmas ١٣٨ MB ٢٤:١٦japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٢٧: A Tiny Heart, Crimson Heart ١٣٩ MB ٢٤:٢١japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٢٨: Danger! Aquarion Date ١٣٨ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٢٩: Demon World Genesis, Secret of the Ogre ١٣٨ MB ٢٤:١٥japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode ٣٠ ١٣٩ MB ?japaneseraw/unknown
Episode ٣١ ١٣٨ MB

S.F.S.
Episode ٣٢ ١٣٩ MB ?japaneseSunFlower Subs
Episode ٣٣ ١٦٩ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٣٤ ١٣٩ MB ٢٤:١٤japaneseHimefansubs
Episode ٣٥ ١٧٠ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٣٦ ١٥٧ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٣٧ ١٥٧ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٣٨ ١٦٨ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٣٩ ١٦٨ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٤٠ ١٦٨ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٤١ ١٦٨ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٤٢ ١٦٨ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٤٣ ١٦٨ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٤٤ ١٦٨ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٤٥ ١٦٨ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٤٦ ١٦٨ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٤٧ ١٦٨ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٤٨ ١٦٩ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٤٩ ١٦٨ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٥٠ ١٧٠ MB

Hatsuyuki-SFS
Episode ٥١ ١٧٦ MB

Hatsuy
من این انیمه روخیلی دوست داشتم .حتما ببینید.