خلاصه داستان شکر شکر سخن Sugar Sugar Rune: چکلا میلوره یک دختر خوشحال و خوش بین است ولی دوستش وانیلا میو اینگونه نیست این دو رقیبان سرسختی هستند برای بدست آوردن عنوان ملکه جادوگران شرط ملکه شدن این است که به دنیا انسانها رفته و قبلهای آن را بگیرند هر کس قلب بیشتری بدست آورد برنده است ولی مشکل اینجاست که این دو عاشق یک پسر میشوند و قلب خودشان را از دست می دهند...

Episode 1: Chocolat, Hearts and the Shooting Star 142 MB 24:15japaneseArienai Fansubs
Episode 2: The Love Battle Between Frog and Mouse 139 MB 24:16japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 3: Unscheduled Newspaper Club Interview 139 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 4: The Magic Lipstick Hints of Love 139 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 5: Crazy Nervous Home Visit 139 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 6: Aim at the Heart! Fencing of Love 139 MB 24:20japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 7: Chocola lost her Qualifications as the Queen Candidate!? 139 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 8: The Vacance Date of a Lady 139 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 9: A Green Heart Present 140 MB 24:20japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 10: Learn from Robin! Love Love Mission 139 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 11: More Important than Love!? Friendship Magic 139 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 12: Chocola turns into a Cat!? 139 MB 24:21japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 13: A Brilliant Heart! The Queen Candidate Test 139 MB 24:16japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 14: The Transfer Student who uses Magic 139 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 15: The Contrary Macaroon Pandemonium!? 140 MB 24:21japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 16: Chocolat Becomes an Idol! 139 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 17: Ojii Invasion! Dance of Love Showdown 139 MB 24:16japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 18: Super Scary! Halloween Test of Courage!? 140 MB 24:21japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 19: Demon User Blanca`s Small Love 139 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 20: Chocola Pinch? Application for Lovely Witch 139 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 21: The Magical Tea Cup is Filled with Dreams 140 MB 24:20japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 22: Chocolat and Vanilla: Love Triangle? 139 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 23: Run Run! Friendship Relay 139 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 24: Bye bye, Heart-shaped Hair Accessory 140 MB 24:21japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 25: Pierre`s Secret, Secret of the Wallet 139 MB ?japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 26: The Loving Heart of Christmas 138 MB 24:16japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 27: A Tiny Heart, Crimson Heart 139 MB 24:21japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 28: Danger! Aquarion Date 138 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 29: Demon World Genesis, Secret of the Ogre 138 MB 24:15japaneseArienai Fansubs ... nsubs
Episode 30 139 MB ?japaneseraw/unknown
Episode 31 138 MB

S.F.S.
Episode 32 139 MB ?japaneseSunFlower Subs
Episode 33 169 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 34 139 MB 24:14japaneseHimefansubs
Episode 35 170 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 36 157 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 37 157 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 38 168 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 39 168 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 40 168 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 41 168 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 42 168 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 43 168 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 44 168 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 45 168 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 46 168 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 47 168 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 48 169 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 49 168 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 50 170 MB

Hatsuyuki-SFS
Episode 51 176 MB

Hatsuy
من این انیمه روخیلی دوست داشتم .حتما ببینید.